АПЕЛ ГРАЂАНИМА!

У протекла два дана на територији Републике Српске пожари на отвореном простору, које је изазвао човјек, све су бројнији. Приликом неодговорног паљења стрњишта и суве траве људи изазивају неконтролисано ширење ватрене стихије на друге приватне и јавне посједе што напреже локалне, територијалне ватрогасне капацитете. Пламен на отвореном простору је начинио и чини значајну штету на имовини, шуми, екосистему. Ватрогасци се даноноћно боре и, за сада, излазе на крај са пожарима. Међутим њихов број се константно увећава. Зато Републичка управа цивилне заштите Републике Српске подсјећа грађане и јавност на права и обавезе из Закона Републике Српске о заштити од пожара те да је законски кажњиво палити ватру и изазивати пожаре на отвореном простору:

…ГЛАВА II

Права и обавезе субјеката заштите од пожара 

                            Члан 6. Став 4.

Сваки грађанин који примјети пожар или непосредну опасност од пожара дужан је да обавијести ватрогасно – спасилачку јединицу  и предузме мјере за отклањање непосредне опасности од пожара, ако то може учинити без опасности за себе или другог.

                                 ГЛАВА  III

Планирање и организовање заштите од пожара 

                            Члан 14. Став 6.

План заштите од пожара јединице локалне самоуправе, привредних друштава, других правних лица и предузетника који су власници, односно корисници објеката или земљишта из члана 9 став 1. и 2. овог Закона, мора бити усклађен са промјенама насталим као посљедица урбанистичких, техничко – технолошких и других промјена од значаја  за заштиту од пожара.

                                ГЛАВА  IV 

Мјере заштите од пожара

                       Члан 18.  Став 10.

Забрана паљења корова и другог пољопривредног отпада без претходног обавјештавања ватрогасно – спасилачке јединице и предузимања свих неопходних радњи с циљем спречавања ширења ватре. 

                         Члан  29. Став 1. 

Електричне, вентилационе, гасне, нафтоводне, топловодне, громобранске и друге инсталације и уређаји, као и димоводи, морају се поставити, односно изводити, користити и одржавати према прописаним техничким нормативима и обавезним стандардима и упутствима приозвођача о чему мора постојати документација. 

                          Члан 30. Став 1. 

Запаљиве материје могу се држати и ускладиштавати само у објектима који су за то подешени или преуређени у складу са техничким и другим прописима којима је регулисана ова материја.

                          Члан 30. Став 2. 

Отворена ватра (отворена ложишта, отворени пламен и слично) која се користи у технолошким процесима или у поступку рада у пословном простору може се употребљавати само у складу са техничким и другим прописима којим је регулисана ова материја.   

                              Глава VI

Гашење пожара

                      Члан 66. Став 1.

Физичко лице обавезно је да по сазнању о пожару обавијести ватрогасно – спасилачку јединицу и оперативно – комуникациони центар јединице локалне самоуправе или полицијску станицу, ако није у могућности да угаси пожар или отклони непосредну опасност од избијања пожара.

                              Глава 9 

Казнене одредбе 

                    Члан 87. Став 1.2.3.4.5

Новчаном  казном од 100 КМ до 1000 КМ казниће се физичко лице ако: 

  1. Поступи супротно одредби Члана 6. Става 4. овог Закона.
  2. Не поступи у складу са Чланом 14. Става 6. овог закона
  3. Пали коров и други пољопривредни отпад, без претходног обавјештавања ватрогасно – спасилачке јединице и не предузме све неопходне радње у циљу спречавања ширења ватре ( Члан 18. Став 10.).
  4. Употребаљава неисправне или неисправно постављене инсталације, димоводе или ложишта (Члан 29. Став 1.)
  5. Дужи или ускалдиштава лако запаљиве материје супротно одредби Члана 30. Став 1. овог Закона или користи отворену ватру суопротно одредби Члана 30. Став 2. овог Закона.

Републичка управа цивилне заштите Републике Српске је у приправности. У сарадњи са колегама на локалном нивоу прати стање на терену у складу са својим надлежностима. 

Апелујемо на грађане на савјесно и одговорно понашање и на законску одговорност!