Sun, September 24, 2023
Zgrada uprave
Zgrada uprave
Zgrada uprave
Zgrada uprave

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа која обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању људи и материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, других несрећа већих размјера и ратних дејстава. Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од природних и других несрећа су хуманитарне и невојне природе.

СЈЕДИШТЕ И ПОДРУЧНА ОДЈЕЉЕЊА РУЦЗ РС