Sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Vatrogasnog saveza Republike Srpske

Danas je u Banja Luci, u zgradi Vlade Republike Srpske, održan sastanak kojem je prisustvovao vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite sa saradnicima i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Tema sastanka je bila organizacija, opremanje i obučavanje vatrogasaca/ spasilaca u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara Republike Srpske (Službeni glasnik br: 94/19).

Članom 43. ovog zakona je definisano da se, radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara, koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasno-spasilačke intervencije, gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, sprovođenje mjera zaštite od požara utvrđenih planom zaštite od požara jedinice lokalne samouprave, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama, osnivaju dobrovoljne i profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice. Vatrogasno-spasilačke jedinice ostvaruju zadatke jedinica civilne zaštite u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Razgovaralo se i o pitanjima koja su definisana članom 68. i 71. predmetnog zakona a to je način angažovanja vatrogasaca/ spasilaca u akcijama gašenja požara i spasavanja stanovništva i imovine kao i način angažovanja i uloga Helikopterskog servisa i Republičke uprave civilne zaštite kao i rukovođenje akcijama gašenja požara većih razmjera na području jedne ili više lokalnih zajednica.

Usaglašeno je da se, do 31. 3. 2021. godine, formira radna grupa predstavnika ove tri institucije koja će, do 30. 4. 2021. godine, izraditi prijedlog Godišnjeg programa aktivnosti sprovođenja posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Srpsku, koji, u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti od požara Republike Srpske donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog Republičke uprave civilne zaštite a sve u cilju bolje primjene predmetnog zakona u praksi kada je u pitanju ova oblast a, samim tim, i efikasnije zaštite stanovništva i materijalnih dobara u slučaju požara i drugih nesreća u Republici Srpskoj.