Tue, April 16, 2024

Sektor za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove

Sektor za finansijsko-računovodstvene i pravne poslove vrši  stručne i druge poslove koji se odnose na finansijsko poslovanje Republičke uprave, sarađuje sa republičkim organima, međunarodnim organizacijama i ostalim organizacijama radi apliciranja na sredstvima Evropske unije vezano za provođenje Programa deminiranja kao i za sredstva predpristupnih fondova za provođenje mjera civilne zaštite; sprovodi važeće propise koji se odnose na kapitalnu imovinu i investicije koje se realizuju po planu Vlade, u oblasti zaštite i spašavanja od požara, poplava, snijega i snježnih padavina;  izradu mjesečnih i godišnjih finansijskih izvještaja; pripremu prijedloga budžeta Republičke uprave; izradu programa opremanja; provođenje javnih nabavki; obračun plata i drugih primanja radnika; obavljanje poslova plaćanja putem trezora; vrši i druge poslove koji se odnose na učešće u izradi nacrta, propisa i drugih akata u okviru djelokruga Republičke uprave; preduzimanje najsloženijih radnji u rješavanju u upravnim stvarima u prvom stepenu i priprema rješenja u upravnim i drugim stvarima o kojima odlučuje Republička uprava;  vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

sarađuje sa republičkim organima, međunarodnim organizacijama i ostalim organizacijama radi apliciranja nad sredstvima Evropske unije vezano za provođenje Programa deminiranja kao i za sredstva predpristupnih fondova za provođenje mjera civilne zaštite; koordinira plan razvoja informacionog sistema sa informacionim sistemom resornog ministarstva; prati i obezbjeđuje primjenu propisa iz oblasti finansija; učestvuje u izradi zakona, podzakonskih akata i planske dokumentacije iz djelokruga svoga rada; vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

sarađuje sa republičkim organima, međunarodnim organizacijama i ostalim organizacijama radi apliciranja na sredstvima Evropske unije vezano za provođenje Programa deminiranja kao i za sredstva predpristupnih fondova za provođenje mjera civilne zaštite; učestvuje u izradi pravilnika, uputstava, izvještaja, planova i programa; predlaže donošenje pojedinačnih akata i učestvuje u njihovoj izradi; učestvuje u izradi svih vrsta ugovora.

vrši poslove koji se odnose na izradu zakona, podzakonskih akata i planske dokumentacije iz djelokruga svoga rada; priprema nacrte, propise i opšta akta iz nadležnosti Republičke uprave; izrađuje sve vrste ugovora i rješenja; prati primjenu propisa iz oblasti civilne zaštite i pruža stručnu pomoć iz ove oblasti područnim odjeljenjima civlne zaštte; izrađuje izjašnjenja pravobranilaštvu Republike po pitanju sudskih i drugih sporova; vrši poslove protokola i arhive, vodi centralni registar kadrova; vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

sprovodi važeće propise koji se odnose na kapitalnu imovinu i investicije koji se realizuju po planu Vlade u oblasti zaštite i spašavanja od požara, poplava, snijega i snježnih padavina i deminiranja; radi stručne informacije i predlaže fer vrijednosti kapitalne imovine i vodi evidenciju o utvrđenoj fer vrijednosti; obezbjeđuje i vrši kontrolu primjene zakona o javnim nabavkama i drugim relevantnim propisima iz oblasti javnih nabavki; učestvuje u izradi zakona, podzakonskih akata i planske dokumentacije iz djelokruga svoga rada; vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada.