Mon, July 22, 2024

Сектор за финансијско-рачуноводствене и правне послове

Сектор за финансијско-рачуноводствене и правне послове врши  стручне и друге послове који се односе на финансијско пословање Републичке управе, сарађује са републичким органима, међународним организацијама и осталим организацијама ради аплицирања на средствима Европске уније везано за провођење Програма деминирања као и за средства предприступних фондова за провођење мјера цивилне заштите; спроводи важеће прописе који се односе на капиталну имовину и инвестиције које се реализују по плану Владе, у области заштите и спашавања од пожара, поплава, снијега и сњежних падавина;  израду мјесечних и годишњих финансијских извјештаја; припрему приједлога буџета Републичке управе; израду програма опремања; провођење јавних набавки; обрачун плата и других примања радника; обављање послова плаћања путем трезора; врши и друге послове који се односе на учешће у изради нацрта, прописа и других аката у оквиру дјелокруга Републичке управе; предузимање најсложенијих радњи у рјешавању у управним стварима у првом степену и припрема рјешења у управним и другим стварима о којима одлучује Републичка управа;  врши и друге послове из дјелокруга свога рада.

сарађује са републичким органима, међународним организацијама и осталим организацијама ради аплицирања над средствима Европске уније везано за провођење Програма деминирања као и за средства предприступних фондова за провођење мјера цивилне заштите; координира план развоја информационог система са информационим системом ресорног министарства; прати и обезбјеђује примјену прописа из области финансија; учествује у изради закона, подзаконских аката и планске документације из дјелокруга свога рада; врши и друге послове из дјелокруга свога рада.

сарађује са републичким органима, међународним организацијама и осталим организацијама ради аплицирања на средствима Европске уније везано за провођење Програма деминирања као и за средства предприступних фондова за провођење мјера цивилне заштите; учествује у изради правилника, упутстава, извјештаја, планова и програма; предлаже доношење појединачних аката и учествује у њиховој изради; учествује у изради свих врста уговора.

врши послове који се односе на израду закона, подзаконских аката и планске документације из дјелокруга свога рада; припрема нацрте, прописе и општа акта из надлежности Републичке управе; израђује све врсте уговора и рјешења; прати примјену прописа из области цивилне заштите и пружа стручну помоћ из ове области подручним одјељењима цивлне заштте; израђује изјашњења правобранилаштву Републике по питању судских и других спорова; врши послове протокола и архиве, води централни регистар кадрова; врши и друге послове из дјелокруга свога рада.

спроводи важеће прописе који се односе на капиталну имовину и инвестиције који се реализују по плану Владе у области заштите и спашавања од пожара, поплава, снијега и сњежних падавина и деминирања; ради стручне информације и предлаже фер вриједности капиталне имовине и води евиденцију о утврђеној фер вриједности; обезбјеђује и врши контролу примјене закона о јавним набавкама и другим релевантним прописима из области јавних набавки; учествује у изради закона, подзаконских аката и планске документације из дјелокруга свога рада; врши и друге послове из дјелокруга свога рада.