Sun, April 14, 2024

Sektor za organizaciju, planiranje i obuku

Sektor za organizaciju, planiranje i obuku  – vrši poslove koji se odnose na razvoj i unapređenju sistema civilne zaštite; organizovanje, pripremanje i upotrebu snaga civilne zaštite; učestvuje u izradi  zakonskih propisa iz djelokruga uprave i podzakonskih akata i planskih dokumenata iz oblasti civilne zaštite; izrada uputstava iz oblasti civilne zaštite; organizacija, planiranje i izvođenje obuke i vježbi struktura civilne zaštite; obavještavanje stanovništva o prirodnim i drugim nesrećama; učestvuje u aktivnostima zaštite i spasavanja od prirodnih i drugih nesreća; ostvaruje saradnju sa lokalnim zajednicama i subjektima od značaja za zaštitu i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća; pisanje izvještaja i informacija Vladi; ostvaruje saradnju sa nadležnim institucijama iz oblasti civilne zaštite BiH i drugih zemalja; daje potpune informacije sredstvima javnog informisanja; vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

vrši poslove koji se odnose na izradu zakona, podzakonskih akata i planske dokumentacije iz djelokruga rada; provodi zadatke vezano za planiranje i mjere civilne zaštite; predlaže organizacijsku strukturu snaga civlne zaštite; koordinira aktivnosti objedinjavanja planskih dokumenata; priprema odgovarajuće odluke i naredbe za provođenje mjera civilne zaštite; priprema analize i izvještaje o stanju civlne zaštite; ostvaruje saradnju sa opštinama i drugim subjektima od značaja za zaštitu i spasavanja od prirodnih i drugih nesreća; pruža stručnu pomoć o akcijama traganja za nestalim i pružanju pomoći ugroženom nastradalom stanovništvu u slučaju prirodnih i drugih nesreća; vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

vrši zadatke vezane za mjere civilne zaštite; priprema odgovarajuće odluke i naredbe za provođenje mjera civilne zaštite; priprema analize i izvještaje o stanju civilne zaštite i koordinira aktivnosti na provođenju zadataka civilne zaštite; učestvuje u izradi zakonskih i drugih propisa iz nadležnosti Republičke uprave; učestvuje u izradi programa opremanja jedinica i štabova civilne zaštite; donosi i primjenjuje rješenja i odluke iz svoje nadležnosti; sarađuje sa opštinama, organima, organizacijama i službama od posebnog značaja za civilnu zaštitu na provođenju mjera i zadataka civilne zaštite; pruža stručnu pomoć u akcijama traganja za nestalim, pružanju pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu, obezbjeđenju osnovnih životnih uslova i oporavku područja pogođenog prirodnom ili drugom nesrećom; vrši kontrolu provođenja mjera civilne zaštite;

vrši poslove koji se odnose na izradu zakona, podzakonskih akata i planske dokumentacije iz djelokruga rada; provodi poslove vezane za obuku, međunarodnu saradnju, projekte i informisanje; priprema stručne informacije; ostvaruje saradnju sa naučnim i drugim ustanovama u vezi sa organizovanjem obuke struktura civilne zaštite; predlaže prioritete prisustva domaćim i međunarodnim seminarima iz oblasti civilne zaštite; vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

provodi poslove vezane za osmatranje, obavještavanje i upozoravanje; koordinira nesmetan protok informacija između Republičke uprave i subjekata za zaštitu i spasavanju od prirodnih i drugih nesreća; predlaže mjere za unapređenje rada u pogledu funkcionalnosti i efikasnosti sistema osmatranja, obavještavanja i upozoravanja; sarađuje sa subjektima od značaja za zaštitu i spasavanje od prirodnih i drugih nesreća; blagovaremeno obavještava stanovništvo o prijetećim prirodnim i drugim nesrećama; vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

učestvuju u saniranju posljedica prirodnih i drugih nesreća; izrađuju i dostavljaju izvještaje o prirodnim i drugim nesrećama na području područnog odjeljenja; prate stanje uvezanosti i funkcionisanja sistema civilne zaštite; preduzimaju mjere za koordinaciju planiranja i organizovanja mjera i snaga zaštite i spasavanja na području koje pokriva područno odjeljenje; koordiniraju i usmjeravaju rad opštinskih organa i službi i drugih subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje na području odjeljenja; predlažu, pripremaju i organizuju seminare, obuku i vježbe snaga civilne zaštite na području odjeljenja; pružaju stručnu pomoć u akcijama traganja za nestalim, pružaju stručnu pomoć ugroženom i nastradalom stanovništvu; vrše poslove osmatranja, obavještavanja i upozoravanja; učestvuje u izradi zakona, podzakonskih akata i planske dokumentacije iz djelokruga svoga rada;  vrše i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

Pogledaj područna odjeljenja