Thu, June 13, 2024

Сектор за организацију, планирање и обуку

Сектор за организацију, планирање и обуку  – врши послове који се односе на развој и унапређењу система цивилне заштите; организовање, припремање и употребу снага цивилне заштите; учествује у изради  законских прописа из дјелокруга управе и подзаконских аката и планских докумената из области цивилне заштите; израда упутстава из области цивилне заштите; организација, планирање и извођење обуке и вјежби структура цивилне заштите; обавјештавање становништва о природним и другим несрећама; учествује у активностима заштите и спасавања од природних и других несрећа; остварује сарадњу са локалним заједницама и субјектима од значаја за заштиту и спашавања од природних и других несрећа; писање извјештаја и информација Влади; остварује сарадњу са надлежним институцијама из области цивилне заштите БиХ и других земаља; даје потпуне информације средствима јавног информисања; врши и друге послове из дјелокруга свога рада.

врши послове који се односе на израду закона, подзаконских аката и планске документације из дјелокруга рада; проводи задатке везано за планирање и мјере цивилне заштите; предлаже организацијску структуру снага цивлне заштите; координира активности обједињавања планских докумената; припрема одговарајуће одлуке и наредбе за провођење мјера цивилне заштите; припрема анализе и извјештаје о стању цивлне заштите; остварује сарадњу са општинама и другим субјектима од значаја за заштиту и спасавања од природних и других несрећа; пружа стручну помоћ о акцијама трагања за несталим и пружању помоћи угроженом настрадалом становништву у случају природних и других несрећа; врши и друге послове из дјелокруга свога рада.

врши задатке везане за мјере цивилне заштите; припрема одговарајуће одлуке и наредбе за провођење мјера цивилне заштите; припрема анализе и извјештаје о стању цивилне заштите и координира активности на провођењу задатака цивилне заштите; учествује у изради законских и других прописа из надлежности Републичке управе; учествује у изради програма опремања јединица и штабова цивилне заштите; доноси и примјењује рјешења и одлуке из своје надлежности; сарађује са општинама, органима, организацијама и службама од посебног значаја за цивилну заштиту на провођењу мјера и задатака цивилне заштите; пружа стручну помоћ у акцијама трагања за несталим, пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву, обезбјеђењу основних животних услова и опоравку подручја погођеног природном или другом несрећом; врши контролу провођења мјера цивилне заштите;

врши послове који се односе на израду закона, подзаконских аката и планске документације из дјелокруга рада; проводи послове везане за обуку, међународну сарадњу, пројекте и информисање; припрема стручне информације; остварује сарадњу са научним и другим установама у вези са организовањем обуке структура цивилне заштите; предлаже приоритете присуства домаћим и међународним семинарима из области цивилне заштите; врши и друге послове из дјелокруга свога рада.

проводи послове везане за осматрање, обавјештавање и упозоравање; координира несметан проток информација између Републичке управе и субјеката за заштиту и спасавању од природних и других несрећа; предлаже мјере за унапређење рада у погледу функционалности и ефикасности система осматрања, обавјештавања и упозоравања; сарађује са субјектима од значаја за заштиту и спасавање од природних и других несрећа; благоваремено обавјештава становништво о пријетећим природним и другим несрећама; врши и друге послове из дјелокруга свога рада.

учествују у санирању посљедица природних и других несрећа; израђују и достављају извјештаје о природним и другим несрећама на подручју подручног одјељења; прате стање увезаности и функционисања система цивилне заштите; предузимају мјере за координацију планирања и организовања мјера и снага заштите и спасавања на подручју које покрива подручно одјељење; координирају и усмјеравају рад општинских органа и служби и других субјеката од значаја за заштиту и спасавање на подручју одјељења; предлажу, припремају и организују семинаре, обуку и вјежбе снага цивилне заштите на подручју одјељења; пружају стручну помоћ у акцијама трагања за несталим, пружају стручну помоћ угроженом и настрадалом становништву; врше послове осматрања, обавјештавања и упозоравања; учествује у изради закона, подзаконских аката и планске документације из дјелокруга свога рада;  врше и друге послове из дјелокруга свога рада.

Погледај подручна одјељења