Sun, April 14, 2024

Sektor za deminiranje

SEKTOR ZA DEMINIRANJE vrši:

  • Uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i deminiranje;
  • Izvlačenje povrijeđenih i nastradalih iz minskih polja i pruža asistenciju istražnim organima;
  • Čišćenje terena i kuća radi po vratka izbjeglog i raseljenog stanovništva;
  • Učestvuje u izrdi zakona, podzakonskih akata i drugih planskih dokumenata iz oblasti deminiranja;
  • Vrši izrdu Standardnih operativnih procedura za deminiranje;
  • Vrši obuku iz oblasti deminiranja i upozoravanje stanovništva na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava;
  • U oblasti deminiranja ostvaruje saradnju sa Centrom za uklanjanje mina u BiH i drugim humanitarnim i nevladinim organizacijama ;
  • Pri izboru prioriteta uklanjanja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava i deminiranja u Republici Srpskoj , ostvaruje punu saradnju sa jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske, MUP-om Republike Srpske i nadležnom kancelarijom za Republiku Srpsku Centra za uklanjanje mina u BiH , Banja Luka;
  • Vrši stručne i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

  • U sastavu Sektor za deminiranje je 6 deminerskih timova, 4 tima za uklanjanje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava , 1 mašinski tim i 1 tim pasa otkrivača eksploziva.
Pogledaj organizacionu strukturu