Sun, April 14, 2024

Сектор за деминирање

СЕКТОР ЗА ДЕМИНИРАЊЕ врши:

  • Уклањање неексплодираних убојних средстава и деминирање;
  • Извлачење повријеђених и настрадалих из минских поља и пружа асистенцију истражним органима;
  • Чишћење терена и кућа ради по вратка избјеглог и расељеног становништва;
  • Учествује у изрди закона, подзаконских аката и других планских докумената из области деминирања;
  • Врши изрду Стандардних оперативних процедура за деминирање;
  • Врши обуку из области деминирања и упозоравање становништва на опасност од мина и неексплодираних убојних средстава;
  • У области деминирања остварује сарадњу са Центром за уклањање мина у БиХ и другим хуманитарним и невладиним организацијама ;
  • При избору приоритета уклањања и уништавања неексплодираних убојних средстава и деминирања у Републици Српској , остварује пуну сарадњу са јединицама локалне самоуправе Републике Српске, МУП-ом Републике Српске и надлежном канцеларијом за Републику Српску Центра за уклањање мина у БиХ , Бања Лука;
  • Врши стручне и друге послове из дјелокруга свога рада.

  • У саставу Сектор за деминирање је 6 деминерских тимова, 4 тима за уклањање и уништавање неексплодираних убојних средстава , 1 машински тим и 1 тим паса откривача експлозива.
Погледај организациону структуру