Sun, April 14, 2024

RUCZ RS je…

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS) obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje, usklađivanje i sprovođenje utvrđene politike i smjernica i obezbjeđenje izvršenja zakona i drugih propisa u oblasti civilne zaštite, izradu programskih i planskih dokumenata Republike, prikupljanje podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne i druge nesreće po ljude, materijalna dobra i životnu sredinu, osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje, organizovanje, pripremu i obučavanje službe civilne zaštite u skladu sa programima i planovima obuke, organizovanje i opremanje jedinica i timova civilne zaštite na nivou Republike, vršenje izbora i vođenje naučnoistraživačkih projekata u oblasti civilne zaštite, pružanje stručne pomoći, donošenje uputstava i instrukcija za rad službe civilne zaštite jedinica lokalne samouprave, inspekcijski nadzor u oblasti civilne zaštite, uklanjanje eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (ESZR), deminiranje, međunarodnu saradnju iz oblasti civilne zaštite, spasavanje od prirodnih i drugih nesreća, preduzimanje preventivnih, operativnih i postoperativnih mjera u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća, vođenje evidencija u oblasti civilne zaštite i druge poslove u skladu sa zakonom.

Misija…

Zaštita i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine u vanrednim situacijama u Republici Srpskoj, RUCZ RS obavlja u skladu sa humanim principima i osnovnim načelom da se pomoć pruža svakome kome je potrebna, bez obzira na rasnu, polnu, nacionalnu, vjersku, političku i drugu pripadnost, pri čemu je prioritet spasavanje ljudskog života i zdravlja, pa tek onda imovine i životne sredine. Novac uložen u preventivu i smanjenje rizika od katastrofa višestruko smanjuje izdvajanja za odgovor na katastrofu i sanaciju posljedica.

Vizija…

Organizovan i efikasan sistem zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine u Republici Srpskoj, koji kroz programiranje i planiranje preventivnih i operativnih mjera i aktivnosti obezbjeđuje jačanje otpornosti zajednice, otklanja uzroke ugrožavanja ljudi, imovine i životne sredine i umanjuje negativan uticaj elementarne nepogode i druge nesreće.