Mon, July 22, 2024

РУЦЗ РС је…

Републичка управа цивилне заштите Републике Српске (РУЦЗ РС) обавља управне и друге стручне послове који се односе на праћење, усклађивање и спровођење утврђене политике и смјерница и обезбјеђење извршења закона и других прописа у области цивилне заштите, израду програмских и планских докумената Републике, прикупљање података о свим врстама појава и опасности које могу довести до природне и друге несреће по људе, материјална добра и животну средину, осматрање, обавјештавање и узбуњивање, организовање, припрему и обучавање службе цивилне заштите у складу са програмима и плановима обуке, организовање и опремање јединица и тимова цивилне заштите на нивоу Републике, вршење избора и вођење научноистраживачких пројеката у области цивилне заштите, пружање стручне помоћи, доношење упутстава и инструкција за рад службе цивилне заштите јединица локалне самоуправе, инспекцијски надзор у области цивилне заштите, уклањање експлозивних средстава заосталих из рата (ЕСЗР), деминирање, међународну сарадњу из области цивилне заштите, спасавање од природних и других несрећа, предузимање превентивних, оперативних и постоперативних мјера у случају настанка природних и других несрећа, вођење евиденција у области цивилне заштите и друге послове у складу са законом.

Мисија…

Заштитa и спасавање људи, материјалних добара и животне средине у ванредним ситуацијама у Републици Српској, РУЦЗ РС обавља у складу са хуманим принципима и основним начелом да се помоћ пружа свакоме коме је потребна, без обзира на расну, полну, националну, вјерску, политичку и другу припадност, при чему је приоритет спасавање људског живота и здравља, па тек онда имовине и животне средине. Новац уложен у превентиву и смањење ризика од катастрофа вишеструко смањује издвајања за одговор на катастрофу и санацију посљедица.

Визија…

Организован и ефикасан систем заштите и спасавања људи, материјалних добара и животне средине у Републици Српској, који кроз програмирање и планирање превентивних и оперативних мјера и активности обезбјеђује јачање отпорности заједнице, отклања узроке угрожавања људи, имовине и животне средине и умањује негативан утицај елементарне непогоде и друге несреће.