Nacionalna platforma

NACIONALNA PLATFORMA za smanjenje rizika od katastrofa

“Nacionalna platforma” je usvojen i široko prihvaćen opšti  termin koji se koristi za nacionalne mehanizme za koordinaciju i političke smjernice u smanjivanju rizika od katastrofa. Nacionalne platforme su sveobuhvatne, multi-sektorske i interdisciplinarne u praksi, uz sudjelovanje javnosti, civilnog društva i svih zainteresiranih strana i aktera u državi. One treba da  uključuju i  UN agencije koje djeluju na nacionalnom nivou.
Preporukama  “Hyogo okvirnog plana djelovanja od 2005. do 2015. godine: Izgradnja otpornosti naroda i zajednica od katastrofa”  (Hyogo Framework for Action – HFA), države su obavezne izraditi Nacionalne platforme za smanjivanje rizika od katastrofa.
Katastrofe znatno ometaju razvoj i ugrožavaju postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva (MDG). Brojni su dokazi da smanjenje rizika od katastrofa (DRR) ima veliku pozitivnu razmjeru između koštanja i koristi. UN-ova Međunarodna strategija za smanjenje rizika od katastrofa (ISDR) definiše DRR kao: “Akcije koje se poduzimaju na smanjenju rizika od katastrofa i uticaja prirodnih opasnosti, kroz sistematske napore da se analiziraju razlozi katastrofa i da se njima upravlja, uključujući izbjegavanje opasnosti, reduciranje društvene i ekonomske ranjivosti od opasnosti i poboljšanje pripremljenosti na neželjena dešavanja”.
Vlada Republike Srpske pokrenula je postupak formiranja Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Republike Srpske.  Vlada  Republike Srpske 08.03. 2012. godine, je imenovala  Odbor platforme i iskazana namjera o održavanju Konferencije platforme za smanjenje rizika od katastrofa, i koji će u budućnosti starati o djelovanju nacionalne platforme.
Platforma za smanjenje rizika od katastrofa Republike Srpske trebalo bi da podrazumijeva aktivno učešće svih nacionalnih odnosno republičkih relevantnih subjekata  od tijela državne uprave, nevladinih organizacija, javnog i privatnog sektora, akademskih institucija do pojedinaca. Osnovni cilj Platforme treba biti  usaglašavanje stavova o načini djelovanja u smanjenju rizika od katastrofa, procjenjivanje ranjivosti od  opasnosti, usaglašavanje aktivnosti, podsticanje i postizanje najkvalitetnijeg odgovora na prijetnje i rizike od katastrofa na nacionalnom odnosno republičkom nivou.

Osnovno je da se , nacionalna platforma treba se puno više baviti aktivnostima u periodu prije nastanka katastrofe ili ispoljavanja opasnosti, a znatno manje aktivnostima koje slijede u odgovoru na katastrofu ili razna vanredna događanja ili situacije. Bavljenje preventivnim aktivnostima i pripravnošću ima prioritet odnosno težište aktivnosti.
Međutim u okviru platforme treba razgovarati i o sposobnostima zajednice za jačanje kapaciteta za odgovor na moguće  najgore scenarije ili najsloženije slučajeve kombinacije više rizika i slijeda višestrukih nepovoljnih razvoja kriznih situacija. To podrazumjeva  razvoj snaga za djelovanje, usklađivanje djelovanja svih operativnih snaga, resursa, osiguranje logističke podrške, osiguranje kapaciteta za prihvat ugroženog stanovništva, usklađenost djelovanja na svim nivoima, od pojedinaca porodice, preko jedinica lokalne samouprave, regionalnih oblika organizacije  do republičkog i državnog nivoa.