Sun, April 14, 2024

Međunarodna saradnja

Odjeljenje za obuku, međunarodnu saradnju i informisanje  vrši poslove koji se odnose na izradu zakona, podzakonskih akata i planske dokumentacije iz djelokruga rada; provodi poslove vezane za obuku, međunarodnu saradnju, projekte; priprema stručne informacije; ostvaruje saradnju sa naučnim i drugim ustanovama u vezi sa organizovanjem obuke  struktura civilne zaštite; predlaže prioritete prisustva domaćim i međunarodnim seminarima iz oblasti civilne zaštite; vrši i druge poslove iz djelokruga svoga rada.

Završeni projekti

Godine 2013. Vlada Japana je Ministarstvu bezbjednosti BiH dodijelila grant u iznosu od 17.740.000 JPY, a 2014. godine 54.600.000 JPY. Namjena sredstava je bila nabavka meteorološke opreme i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda čiji su krajnji korisnici institucije entiteta i Brčko Distrikta BiH koje su nadležne za oblast zaštite i spasavanja/civilne zaštite. Zbog problema sa korištenjem navedenih grantova na japanskoj strani, naknadno je od strane donatora donesena odluka da se navedena dva granta spoje u jedan, te da se iz cjelokupnog iznosa izvrši nabavka potrebne/tražene opreme. Agenti kompanije JICS (agenti Vlade Japana za realizaciju navedenih grantova) su predložili promjenu namjene sredstava, odnosno da se za dodijeljeni iznos granta izvrši nabavka interventnih terenskih vozila Nissan X-trail. Nabavka i isporuka dva vozila Nissan X-trail za Republičku upravu civilne zaštite je realizovana sredinom 2019. godine. Vrijednost dva vozila Nissan X-trail sa medicinskom opremom iznosi 264.603,34 KM.

Projekat je pokrenut 2014. godine, ukupne vrijednosti 2,5 miliona Evra, od čega 1 milion Evra za opremanje i 1,5 milion Evra za obučavanje. Projektom je definisan ukupni cilj smanjena ranjivost na prirodne i civilizacijske katastrofe na svim nivoima u Bosni i Hercegovini i specifični cilj poboljšani kapaciteti civilne zaštite za pružanje hitnog odgovora na prirodne i civilizacijsk katastrofe poštujući najbolje regionalne i evropske prakse. Rezultati projekta su: Rezultat 1. Nadležne institucije u BiH su razvile kapacitete potrebne za postizanje efektivnog članstva u Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije; Rezultat 2. Organi i interventni timovi civilne zaštite su u stanju efikasno odgovoriti u slučaju velike vanredne situacije u BiH; i Rezultat 3. U sektoru civilne zaštite u BiH kroz integrisanu procjenu rizika i planiranje spremnosti uspostavljen pristup smanjenju rizika od katastrofa (DRR). Implementator projekta je Delegacija Evropske unije u BiH, a krajnji korisnici su Sektor za zaštitu i spašavanje Ministarstva bezbjednosti BiH, Republička uprava civilne zaštite, drugi republički organi uprave, jedinice lokalne samouprave Republike Srpske, građani, udruženja, profesionalne i druge organizacije Republike Srpske, Federalna uprava civilne zaštite Federacije BiH, kantonalne uprave civilne zaštite i opštinske/gradske službe civilne zaštite u Federaciji BiH i Odjeljenje za javnu bezbjednost Brčko Distrikta BiH. U okviru projekta, Republička uprava civilne zaštite je, kao institucija Vlade Republike Srpske nadležna za zaštitu i spasavanje, kandidovala opremanje i obučavanje tima za urbano traganje i spasavanje (Urban Search And Rescue) – USAR tim, u skladu sa međunarodnim INSARAG smjernicama. U septembru 2018. godine je zatvoren tender za nabavku opreme, a realizacija se očekuje do kraja ove ili početkom iduće godine. Republička uprava civilne zaštite je po ovom projektu dobila dio tražene opreme vozila, dronove i sl.

Vrijednost šest vozila iznosi 228.951,50 KM, jedne prikolice 34.774,66 KM, a za ostalu opremu još uvijek nije stigla dokumentacija sa iskazanim cijenama.

Početkom 2014. godine DG ECHO je, na temelju zaključaka sa Međunarodne donatorske konferencije za BiH i Srbiju nakon poplava 2014. godine, objavila pokretanje Programa za prevenciju, spremnost i odgovor na poplave u državama Zapadnog Balkana i Turskoj – IPA FLOODS. Glavna ugovorna strana je DG ECHO Evropske unije, implementirajući konzorcijum čine Odjeljenje za civilnu zaštitu Italije (DPC), Istraživačka fondacija CIMA, Državna uprava Republike Hrvstske za zaštitu i spašavanje (DUZS), Federalna agencija za tehnički pomoć Njemačke (THW), Uprava Republike Slovenije za civilnu zaštitu i pomoć u nesrećama (ACPDR), Agencija za civilne nepredviđene situacije Švedske (Swedish Civil Contingencies Agency – MSB) i Studiare Sviluppo Srl, a partneri na proijektu (korisnici) su Albanija, BiH, BJR Makedonija, Kosovo , Crna Gora, Srbija i Turska. Program nastoji ojačati kapacitete za upravljanje rizikom od poplava na nivou država, regije i Evropske unije. Aktivnosti Programa su grupisane u dva lota – Lot 1 vrijednosti 1.998.386,14 € i Lot 2 vrijednosti 3.759.538,78 €. Republička uprava civilne zaštite je kroz Lot 2 projekta formirala, dakle opremila i obučila, tim pumpi velikog kapaciteta – High Capacity Pumping (HCP) koji, zajedno sa identičnim timovima formiranim u Crnoj Gori i Srbiji, predstavlja multinacionalni HCP tim koji zadovoljava standarde Evropske unije u smislu modula civilne zaštite Evropske unije, što i jeste cilj Lota 2 IPA FLOODS projekta. Projekat je priveden kraju – isporučena je oprema za tim pumpi velikog kapaciteta vrijednosti oko 180.000 €, provedena je završna terenska vježba „Varaždin 2017“ i sprovode se završne instrukcije za rad sa specifičnom opremom za članove NSR tima Republičke uprave civilne zaštite.

U toku 2018. godine, NSR tim je učestvovao u dva događaja obučavanja: 1. Obuka High Capacity Pumping Training, Pasau, Njemačka, u periodu 24-29.09.2018. godine, i 2. Obuka i komandno-štabma vježba za vođe NSR timova i zamjenike vođa NSR timova, Split, Hrvatska, u periodu 22-26.10.2018. godine.

Vrijednost kompletne opreme koja je donirana u okviru ovog projekta iznosi 125.430,58 KM.

UNDP je tokom 2017. godine od Vlade Italije obezbijedio sredstva za projekat pod nazivom Međusobno povezivanje upravljanja rizicima od katastrofa (Interlinking Disaster Risks Management). Tačna vrijednost projekta nam nije poznata. Period implementacije: 01.01-31.12.2018. godine, sa produženjem do februara 2019. godine. Projekat se implementira kroz realizaciju tri komponente: 1. procjena kapaciteta za zaštitu i spasavanje u BiH i izrada mape puta za poboljšanje stanja, 2. pružanje pomoći i podrške entitetskim upravama prilikom izrade zakona i podzakonskih akata na način da angažuje i finansira spoljne saradnike, konsultante i sl, prema iskazanim potrebama uprava, a sve u cilju da ključna pitanja u oba entiteta budu riješena na sličan ili isti način i da budu u skladu sa pravnim rješenjima u Evropskoj uniji, 3. unapređenje upravljanja rizikom od katastrofa na lokalnom nivou kroz procjenjivanje rizika i implementaciju strateških akcija smanjenja rizika od katastrofa. U okviru komponente 1 je izvršen inventar i procjena kapaciteta zaštite i spasavanja nivoa lokalnih zajednica i Republike, a međunarodni eksperti su izvršili njihovu procjenu i poređenje sa modulima civilne zaštite Evropse unije, te su, na temelju unakrsne procjene u odnosu na tri reprezentativna hazarda za svaku lokalnu zajednicu, dali preporuku u vidu mape puta za unapređenje opremljenosti i obučenosti, a sve u cilju približavanja Bosne i Hercegovine članstvu u Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije. Po završetku procesa procjene, UNDP je proizveo dva izvještaja – jedan opšti koji sadrži javno dostupne podatke za cijelu BiH i koji će krajem 2018. godine biti prezentovan javnosti, i drugi detaljni izvještaj, koji sadrži sve detaljne analize, procjene i preporuke, koji nije javni dokument i koji je pojedinačno proizveden za svaku administrativnu jedinicu u Bosni i Hercegovini. Nakon javne promocije opšteg izvještaja očekuje se da UNDP kontaktiraju zainteresovani međunarodni donatori koji bi svojim finansijskim sredstvima pomogli Bosni i Hercegovini da unaprijedi stanje opremljenosti i obučenosti. U okviru komponente 2, UNDP je angažovao međunarodnog stručnjaka koji je izvršio analizu važećeg Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, sa izmjenama i dopunama navedenog zakona, i dao svoje preporuke vezano za unapređenje važećih zakonskih rješenja. Analizu i preporuke međuanrodnog stručnjaka RUCZ je dobila u drugoj polovini 2018. godine, kada je radna verzija novog Zakona o zaštiti i spasavanju u Republici Srpskoj već bila u završnoj fazi izrade. Ipak, uvidom u analizu je uočeno da su nova zakonska rješenja do kojih je došla radna grupa RUCZ na istom fonu kao i preporuke međunarodnog stručnjaka. Pored ovoga, putem UNDP-a je angažovan i domaći pravni stručnjak koji je učestvovao u radi radne grupe RUCZ za izradu novog Zakona. U okviru komponente 3 UNDP je ranije pokrenutu aktivnost instaliranja softvera DRAS sproveo u djelo u opštinama Zvornik i Laktaši u Republici Srpskoj te su navedenim lokalnim zajednicama zadovoljene ranije iskazane potrebe (grad Zvornik je dobio vozilo za potrebe zaštite i spasavanja, a u opštini Laktaši je izvršeno uređenje korita rijeke).

Projekat, ukupne vrijednosti 130.000,00 €, je pokrenut u drugoj polovini 2018. godine, a finansira se iz budžeta humanitarne pomoći Češke Republike u iznosu od 100.000,00 € i 30.000,00 € sufinansiranje projektom obuhvaćenih lokalnih zajednica. Period implementacije je juli 2018-juli 2019. godine. Cilj projekta je unapređenje lokalnih planova intervencije prilikom katastrofa, podizanje svijesti stanovnika putem izrade priručnika i brošura, te edukacija načelnika i štabova za vanredne situacije lokalnih zajednica. Predviđeni rezultati/akivnosti obuhvataju: 1. šire korištenje sistema za analizu rizika od katastrofa (DRAS) za lokalne procjene rizika, 2. ažuriranje planova zaštite i spasavanja i izrada priručnika za učestale tipove katastrofa, 3. izrada i realizacija obuka za upravljanje katastrofama za načelnike i štabove za vanredne situacije u lokalnim zajednicama, i 4. sprovođenje vježbe simulacije katastrofe. Republička uprava civilne zaštite se nije složila sa konceptom izrade priručnika, već je tražila da se u Republici Srpskoj vrši izrada brošura za građane, ali ovaj zahtjev nije podržan od strane donatora. Republička uprava civilne zaštite nije učestvovala u vježbi simulacije katastrofe.

Projekat, ukupne vrijednosti 130.000,00 €, je pokrenut u drugoj polovini 2018. godine, a finansira se iz budžeta humanitarne pomoći Češke Republike u iznosu od 100.000,00 € i 30.000,00 € sufinansiranje projektom obuhvaćenih lokalnih zajednica. Period implementacije je juli 2018-juli 2019. godine. Cilj projekta je unapređenje lokalnih planova intervencije prilikom katastrofa, podizanje svijesti stanovnika putem izrade priručnika i brošura, te edukacija načelnika i štabova za vanredne situacije lokalnih zajednica. Predviđeni rezultati/akivnosti obuhvataju: 1. šire korištenje sistema za analizu rizika od katastrofa (DRAS) za lokalne procjene rizika, 2. ažuriranje planova zaštite i spasavanja i izrada priručnika za učestale tipove katastrofa, 3. izrada i realizacija obuka za upravljanje katastrofama za načelnike i štabove za vanredne situacije u lokalnim zajednicama, i 4. sprovođenje vježbe simulacije katastrofe. Republička uprava civilne zaštite se nije složila sa konceptom izrade priručnika, već je tražila da se u Republici Srpskoj vrši izrada brošura za građane, ali ovaj zahtjev nije podržan od strane donatora. Republička uprava civilne zaštite nije učestvovala u vježbi simulacije katastrofe.

UNDP projekat „Sliv rijeke Vrbas“ je sproveden u 9 jedinica lokalne samouprave u slivu rijeke Vrbas. Uključene opštine su: Srbac, Laktaši, Banja Luka, Čelinac, Kotor Varoš, Jezero, Mrkonjić Grad, Kupres i Šipovo. Formirane su opštinske radne grupe za izradu Plana zaštite od poplava, obavljen je rad sa konsultantima na izradi planova te je implementiran Plan na podizanju javne svijesti od poplava. Izrađeni su kratki leci sa vodičima za postupanje u poplavama. Održana je vježba svih jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih planiranjem kako bi se planska dokumentacija i provjerila. Instalirani su nabavljeni radio-relejni uređaji čime je cijelokupna teritorija Područnog odjeljenja Republičke uprave civilne zaštite Banja Luka, tj. 21 lokalna zajednica, pokrivena VHF radio mrežom, što je veoma značajno za sistem komunikacija RUCZ i funkcionisanje sistema OOiU. U jedinicama lokalne samouprave instalirani su sistemi za rano upozoravanje o nadolazećoj opasnosti od poplava kao sistemi sirena za uzbunjivanje.

Dana 21.03.2016. godine u Sarajevu je potpisan ugovor između Švajcarske Konfederacije-Ambasade Švajcarske u BiH i Republičke uprave civilne zaštite vezano za davanje doprinosa projektu „Osnivanje baze podataka volontera za civilnu zaštitu“. Vrijednost projekta iznosi 20.000 KM. Period impelemntacije projekta je Amandmanom 1 navedenog ugovora produžen do 28.02.2017. godine. Republička uprava civilne zaštite je provela sve aktivnosti predviđene ugovorom, odnosno izvršila je nabavku roba i usluga što za krajnji cilj ima uspostavljanje funkcionalne baze podataka o volonterima za potrebe civilne zaštite u Republici Srpskoj. Izvršena je nabavka roba, odnosno hardvera, i to ukupno 8 desktop računara, od čega 4 sa procesorskom jedinicom, monitorom, tastaturom i mišem, a 4 sa samo procesorskim jedinicma (ostali dijelovi računara su nabavljeni po drugom projektu, ali kako su bili neiskorišteni upotrijebili su se za potrebu ovog projekta), 6 multifunkcionalnih uređaja (printer/skener/kopir) i 1 lap-top računara. Ukupna vrijednost nabavljenog hardvera iznosi 11.227,32 KM. Izvršena je i nabavka softvera i to aplikacije-baze podataka i njeno instaliranje na server koji je Republička uprava civilne zaštite imala na raspolaganju, tako da nabavka servera po ovom projektu nije izvršena. Ukupna vrijednost ovog dijela iznosi 2.983,50 KM. Pored navedenog, izvršena je i medijska promocija projekta, u šta spadaju sljedeće aktivnosti: objavljivanje javnog poziva za dobrovoljnu prijavu lica u bazu volontera, štampanje brošura i letaka. Ukupna vrijednost ovog dijela iznosi 1.251,90 KM. Dakle, ukupno je potrošeno 15.462,72 KM. U periodu do zaključenja projekta, Republička uprava civilne zaštite je završila sve preostale aktivnosti vezano za isporuku i instalaciju hardvera i softvera za Call centar ukupne vrijednosti 4.065,00 KM. Time je iznos ukupno utrošenih finansijskih sredstava po predmetnom projektu dostigao cifru od 19.527,72 KM. Do 28.02.2017. godine je, pored navedenih aktivnosti nabavke (u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH), izvršeno i objavljivanje javnog poziva i štampanje i distribucija brošura i letaka. Zahvaljujući navedenim aktivnostima, u bazu volontera se prijavilo ukupno 58 volontera. Ipak, ovo nije konačan ni tačan broj, s obzirom da se volonteri prijavljuju u svoje matične opštine, a opštine Republičkoj upravi civilne zaštite izvještaje o sveukupnim aktivnostima, pa tako i aktivnostima registracije volontera, dostavljaju krajem godine, u okviru dostavljanja informacija o godišnjim aktivnostima za potrebe izrade godišnjeg izvješataj o radu. Važno je napomenuti da je u junu 2016. godine delegacija iz BiH, od čega 2 osobe iz Republičke uprave civilne zaštite, boravila u Njemačkoj u sudijskoj posjeti THW organizaciji (organizacija civilne zaštite Njemačke), stekavši pri tome uvid i u način na koji njemačka civilna zaštita angažuje volontere, a rješenja iz ovog domena koja su prezentovana prilikom predmetne studijske posjete će biti primijenjena i u praksi angažovanja volontera u vanrednim situacijama u Republici Srpskoj. Troškovi ove posjete su pokriveni iz Programa Evropske komisije Exchange of Experts. Zahvaljujući implementaciji predmetnog projekta, Republička uprava civilne zaštite je uspjela materijalno i tehnički ojačati strukturu civilne zaštite, što pozitivno utiče na ukupnu efikasnost Republičke uprave civilne zaštite. Opremanjem kompjuterskom opremom područnih odjeljenja Republičke uprave civilne zaštite ostvarena je bolja operativnost i uvezanost organizacionih jedinica Republičke uprave civilne zaštite. Važniji dio pozitivnog efekta ovog projekta je činjenica da su, putem promotivnih aktivnosti, Republička uprava civilne zaštite i Švajcarska Konfederacija postale prepoznatljive kao partneri u oblasti zaštite i spasavanja / civilne zaštite. Zahvaljujući tome, pored pojedinaca koji su se dobrovoljno prijavili u bazu volontera, Republička uprava ima namjeru u narednom periodu proširiti dijapazon svog djelovanja u ovom smislu, te uspostaviti novu i osnažiti postojeću saradnju sa organizacijama čije se aktivnosti baziraju na volonterizmu, kao što su Crveni krst Republike Srpske, Savez volontera Republike Srpske, itd. U svemu tome, značajno mjesto i ulogu će zauzimati i Švajcarska Konfederacija kao pouzdan partner Republičke uprave civilne zaštite.

Projekat je finansirala EU (RUCZ je aktom MUP-a Crne Gore dana 16.08.2013. godine obavještena da je indikativni iznos dostupnih bespovratnih sredstava 3.150.000,00 €, od čega 1.530.000,00 € za BiH i 1.620.000,00 € za Crnu Goru), vodeći aplikant je bio FORS Montenegro, a učesnici su bili Direktorat za vanredne situacije Crne Gore, Ministarstvo bezbjednosti BiH, Republička uprava civilne zaštite, Federalna uprava civilne zaštite i INZA- institut za zaštitu od požara iz Sarajeva. Pogranične opštine iz Republike Srpske koje su uključene u projekat su: Čajniče, Foča, Gacko, Bileća i Grad Trebinje. Projekat je počeo u januaru 2015. godine. Opšti cilj projekta: unapređenje sistema zaštite i spasavanja sa ciljem smanjenja rizika od katastrofa sa posebnim akcentom na požare otvorenog prostora. Realizovane aktivnosti u 2015. godini: Realizovana obuka za pripadnike vatrogasnih jedinica 5 opština iz Republike Srpske (Gacko, Bileća, Foča, Čajniče i Grad Trebinje), kao i 5 opština iz Crne Gore. Obuka je sprovedena u Kolašinu, Crna Gora, a obuci prisustvovao i predstavnik Republičke uprave civilne zaštite. Realizovana je i uzvratna obuka u Trebinju za sve navedene učesnike, gdje su predstavnici Republičke uprave civilne zaštite i Federalne uprave civilne zaštite zajednički radili na izradi scenarija i implementaciji vježbe, u kojoj je bilo više od 50 učesnika. Realizovane su obuke u vatrogasnim jedinicama i službama civilne zaštite svih opština učesnica, gdje su aktivnosti uvijek propraćene zapisnicima, fotografijama, potpisima i svim neophodnim što je projekat zahtjevao. Realizovane aktivnosti u 2016. godini: U Gradu Mostaru organizovana obuka za zaposlene na poslovima zaštite i spasavanja na temu DRR smanjenje rizika od katastrofa i sticanje zvanja eksperta, obuci je prisustvovalo 10 učesnika iz Republike Srpske i 10 učesnika iz Federacije BiH. Obaveza učesnika koji su stekli zvanje eksperta je bila da prenesu znanja pripadnicima opštinskih službi civilne zaštite, a opštinski službenici nakon edukacije su prenosili znanja i držali predavanja u srednjim školama svoje lokalne zajednice. Dana 13. oktobra u Nikšiću, Crna Gora, povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa održan je kviz znanja srednjoškolaca iz Crne Gore i BiH. Iz Republike Srpske učestvovale su dvije srednje škole iz Gacka i Foče. Realizovane aktivnosti u 2017.godini: Izrada plakata-bilborda „Kontroliši vatru – spriječi požar“ za svaku lokalnu zajednicu učesnicu u ovom projektu. Procedure saradnje i međusobne pomoći u oblasti prekogranične saradnje između opština iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od požara i vatrogastva. Dana 27.08.2017. godine u Trebinju je izvršena primopredaja po 18 kompleta lične zaštitne vatrogasne opreme za sve vatrogasne jedinice učesnice u ovom projektu, a tendersku proceduru je sprovelo Ministarstvo bezbjednosti BiH. Primopredajom opreme su sve aktivnosti po ovom Projektu završene.

U okviru ovog projekta, koji je finansirao Centar izvrsnosti, a koji je osnovala Evropska komisija, izvršeno je formiranje (u okviru regionalne jedinice), djelomično opremanje i obuka jedinica za RHB zaštitu. Urađene su Standardne operativne procedure, kojima su uređena pitanja načina angažovanja i upotrebe jedinice, a u 2017. godini izvršena je nabavka opreme za jedinicu ukupne vrijednosti 53.419,48 €. U ovu jedinicu uključeno je 10 vatrogasaca Vatrogasne brigade Banja Luka. U maju mjesecu 2017. godine održan je trening trenera u okviru pomenutog projekta (trening je završio vođa RHB tima i predstavnik JZU Institut za javno zdravstvo). U septembru mjesecu održana je vježba u Živinicama gdje je pomenuti tim učestvovao sa opremom koju su dobili kroz projekat. Ova vježba je prethodila NATO vježbi takođe relizovanoj u septembru (pomenute vježbe su se iskoristile za obuku tima kako bi se ujedno smanjili troškovi u projektu, odnosno kako bi se na ovaj način ušteđena finansijska sredstva preusmjerila na neke druge stavke). U mjesecu decembru održana je komandno-štabna vježba za učesnike projekta, a rezultati vježbe ući će u završnu evaluaciju vježbe i izvještaj Evropskoj komisiji o uspješnosti projekta P-44. Oprema koja je stigla po ovom projektu obuhvata uređaje za filtriranje i pročišćavanje vode, komplet testova za imunoanalizu, personalni detektor radijacije, set za uzorkovanje i dokumentovanje, ručni monitor za radijaciju, identifikacione trake za ph nivo, komplet za obilježavanje opasnih zona, zaštitna oprema i slično. Projekat se završio Regionalnom terenskom vježbom i završnom evaluacijom projekta, početkom 2018. godine.

Projekti u toku


“Upravljanje vanrednim situacijama u slivu rijeke Save” (Water Contingency Management in the Sava River Basin)-WACOM“

Projekt je kofinansiran iz fondova Europske Unije (EDRF, IPA).

Podloga projekta

Ključni izazov WACOM projekta je nedostatak koordinisanog odgovora na vanredne situacije kod slučajnog zagađenja i poplava prekograničnih vodotoka u slivu rijeke Save. Takva situacija je prijetnja za ljude, životnu sredinu i svo korišćenje vode u slivu. To bi trebalo riješiti poboljšanim prekograničnim kapacitetom za suočavanje. WASOM će omogućiti razvoj mehanizama reagovanja, ondje gdje su neke komponente već implementirane, tj. postoji sistem predviđanja poplava za sliv rijeke Save, dok komponenta odgovora još uvijek nedostaje.

Transnacionalna, kao i međusektorska interakcija između službi za upravljanje vodama i upravama civilne zaštite takođe je utvrđena kao nužnost. Oni će imati pomoć putem poboljšanog okvira operativnog odgovora i alata za brzo reagovanje. To će se implementirati projektom WASOM, što će dovesti do koordinisanih mjera odgovora i poboljšane interoperabilnosti svih uključenih institucija.

Procesom usklađivanja definisaće se detaljni postupci saradnje i razviti operativni alat. On će biti ispitan i provjeren pilot akcijama a konačno, pripremiće se i strategija implementacije. Na taj način će se postaviti platforma za poboljšanu saradnju, koja će biti usklađena s drugim sporazumima i EU postupcima – tj. mehanizmom EU za civilnu zaštitu. Projekt će se bazirati na već usvojenim protokolima, nadograđujući ih inovativnim paketom alata koji pomaže saradnju i zajedničku informisanost o stanju te će na taj način poboljšati pripremljenost i implementaciju mjera prekograničnog odgovora, što će se provjeravati interaktivnim učenjem i pilot akcijama, a u završnoj fazi projekta, to će se predložiti u strategiji implementacije.

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta je smanjenje ekoloških rizika povezanih sa slučajnim zagađenjem i poplavama, posebno onih s potencijalnim prekograničnim uticajem, poboljšana saradnja ključnih aktera i zajednički razvijen zajednički operativni sistem za aktiviranje protokola upravljanja akcidentima u slivu rijeke Save. Osim smanjenja rizika, projekt će donijeti i ukupnu poboljšanu transnacionalnu saradnju na slivu rijeke Save koja zahtijeva posebnu pažnju, razvijajući poboljšane veze među ljudima, institucijama i zemljama. To će rezultirati značajnom optimizacijom primijenjenih resursa. Sliv rijeke Save primjer je velikog sliva kojeg dijeli nekoliko zemalja. Uz saradnju na tako važnom pitanju kao što je slučajno zagađenje i mehanizam reagovanja na poplave, projekt će pružiti demonstrativni model za druge riječne slivove koji pripadaju slivu rijeke Dunav, ali i šire. Ciljevi projekta čvrsto se temelje na postojećoj situaciji u oblasti prekogranične saradnje u vezi s mehanizmima reagovanja u slučaju slučajnih zagađenja i poplava u slivu rijeke Save, definisanim bilateralnim protokolima o saradnji između tijela civilne zaštite. Protokoli nisu rađeni posebno za katastrofe i još ne definišu posebne postupke. Pored bilateralnih protokola, Savska komisija ima i protokole koji se odnose na upravljanje nesrećama u slivu rijeke Save (o zaštiti od poplava – 2015., o sprječavanju zagađenja vode uslijed plovidbe – 2017. i o upravljanju vanrednim situacijama – 2020.). Oni su povezani s operativnim sistemima koji su već u funkciji (Sava GIS, Sava HIS, Savski sistem za predviđanje i upozoravanje na poplave), čineći platformu za projekt. Projekt WACOM pružiće promjenu s bilateralnih i multilateralnih protokola na operativni sistem, aktivirajući te protokole, čineći ih efikasnim, usredsređujući se na dinamičku informisanost o stanju koju dijele sve zainteresovane strane, razvijenu u transnacionalnom i međuinstitucionalnom okruženju projekta WASOM.

Glavni rezultat projekta

Glavni rezultat WASOM projekta su smanjeni rizici izazvani slučajnim zagađenjem i poplavama transnacionalnih dimenzija jačanjem transnacionalne i međusektorske saradnje među institucijama, posebno vladinim institucijama (odgovornim za upravljanje vodama i poplavama te civilnu zaštitu) koje upravljaju stepenom pripravnosti i reakcijom na poplave i slučajno zagađenje. Nedavne poplave (2014.) u slivu rijeke Save i slučajno zagađenje na rijeci Spreči (2018.) dokazali su veliku potrebu za efikasnim odgovorom, što je podržano prekograničnim protokolima koje je izradila Savska komisija. Da bi se postigao očekivani rezultat, protokoli zahtijevaju i izradu detaljnih sporazuma, planova, alata i strategije implementacije, što sve dovodi do poboljšanog, efikasnijeg i produktivnijeg odgovora u slučaju prirodnih (poplava) i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem (slučajno zagađenje). Poboljšani kapacitet za suočavanje često je zanemarena komponenta u ukupnom smanjenju rizika koji uvijek naglašava opasnost i ranjivost.

To će dovesti do:

 • Poboljšane pripremljenosti i upravljanja odgovorima (kapacitet za suočavanje) svih uključenih Zainteresovanih strana tokom incidenata sa zagađenjem i poplavama s poboljšanom definicijom uloga i zadacima za reakciju.
 • Izgradnje kapaciteta i transnacionalnog dijaloga zainteresovanih strana koji definišu zajedničko operativno okruženje svih zainteresovanih strana.
 • Razvoja integrativnih alata koji omogućuju veću efikasnost, a time i produktivniju transnacionalnu spremnost i odgovor u slučaju katastrofa vezanih uz vode, posebno zajedničku informisanost o situaciji.
 • Popunjavanja uočene praznine između dva stuba institucija za poplave i za odgovor na slučajno zagađenje – složenost transnacionalnog odgovora na istom riječnom slivu dodatna je složenost – saradnja između institucija za upravljanje vodama i institucija za upravljanje katastrofama (npr. civilna zaštita) nameće još jedan izazov, kojim će se baviti projekt.
Partneri projekta:
 • Univerzitet u Ljubljani (SI), vodeći partner
 • Direkcija Republike Slovenije za vode,  Hidroelektrarne na donjoj Savi (SI)
 • Hrvatske vode, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (HR)
 • Savska komisija (međunarodni)
 • Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske (BA)
 • Institut za vodoprivredu ”Jaroslav Černi” (RS)
 Pridruženi strateški partneri:
 • Hrvatski državni hidrometeorološki zavod (HR)
 • ICPDR (međunarodni)
 • Agencija za vodno područje rijeke Save, Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske, Javna ustanova Vode Srpske, Luka Brčko (BA)
 • JVP Srbijavode, Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu , Republička direkcija za vode (RS), Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod (HR)

Trajanjejuli 2020 – decembar 2022.

Troškovi1.570.581,00 EUR

Više informacija dosupno je na DTPFacebook Twitter

„PROFOUND (Procedures of Rescue Organizations in Flood Operations Unified in the Danube Region)“ projekat

Projekat PROFOUND (Objedinjene procedure spasilačkih organizacija u operacijama od poplava u Dunavskom regionu), ima za cilj da unaprijedi saradnju između nevladinih kapaciteta za reagovanje na poplave u Dunavskom regionu sa uspostavljanjem i primjenom zajedničkog okvira za obuku i raspoređivanje u sinergiji sa Mehanizmom civilne zaštite EU (UCPM).

Glavni rezultat je velika međunarodna terenska vježba odgovora na poplave, koja će se detaljno isplanirati, uključujući obuku i pripremu detalja.

Ciljevi projekta su:

 • Identifikovati kapacitete, nedostatke i dobre prakse jedinica za spašavanje na vodi i dobrovoljnih vatrogasnih društava;
 • Razviti procedure jedinica za spašavanje na vodi i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u skladu sa smjernicama za standardne operativne procedure EU, kako bi se uklopile u međunarodni/regionalni/prekogranični odgovor;
 • Izraditi održivi program obuke za jedinice za spašavanje na vodi i dobrovoljne vatrogasne jedinice i obučiti ih kako bi imali zajednički teren za korištenje u slučaju poplava;
 • Razviti volonterske jedinice kako bi se uklopile u sistem koordinacije ako je Mehanizam civilne zaštite EU aktiviran kao odgovorna ili kao organizacija domaćin.
 • Izgradnja osnove efektivnog HNS-a kroz obuke operativnog nivoa za primanje međunarodne podrške kroz Mehanizam civilne zaštite EU;
 • Objedinjene operacije poplava u Dunavskom regionu.

Više o projektu na linku.

Broj partnera: 4 (+ vanjski partneri koji će biti uključeni u vježbu)

Budžet projekta: 631.953,77 EUR

Trajanje projekta: januar 2020. – jun 2022.

Lider projekta: Budapest Firefighter Association (Hungary)

Kontakt: kingaperge@gmail.om

Finansirano: DG ECHO Exercise Call

Glavni cilj projekta je poboljšati prilagođavanje klimatskim promjenama, razviti ciljano odgovorne za prvi odgovor u zemljama Zapadnog Balkana sa održivim programom pripravnosti. Zasnovan je na rezultatima prvog projekta PREP-R, koji je završen 2021. godine. Zbog klimatskih promjena se dešavaju poplave, šumski požari, i ostale katastrofe. Pripremu na odbranu od ovih dešavanja će pomoći ovaj projekat. Projekat se sastoji iz „E-Learning“ obuke i praktične obuke. Koristeći rezultate prethodnog projekta, program obuke pripravnosti će se implementirati u dodatnim zemljama, kao što su Albanija i Crna Gora, takođe će se ponoviti učešće od strane Srbije i Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Program obuke je prvenstveno za odgovorne za prvi odgovor u navedenim zemljama, nudeći niz aktivnosti pripravnosti. Počinje se ispunjavanjem e-learning modula, nastavlja se programom obuke trenera za odabrane učesnike i završava se lokalnim treninzima, gdje novi treneri obučavaju svoje kolege zadužene za prvi odgovor. Program pripravnosti fokusira se na rizike povezane s klimatskim promjenama i ima za cilj poboljšanje spremnosti osoba koje prve reaguju u hitnim slučajevima koje oni izazovu. Uključuje iznenadne poplave, požare u prirodi, ekstremne oluje.

Nosioci projekta EUSDR PA5

Planirani vremenski okvir projekta: februar 2022. – januar 2023.

Troškovi projekta (EUR) 100.000 EUR

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske je od decembra 2021. godine, član radne grupe DMWG EUSDR PA5, na poziv predsjedavajućeg EUSDR PA5 DMWG, Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine, Mađarska. Mehanizam civilne zaštite EU i nova Odluka (EU) 2019/420, Vijeća Evropskog parlamenta od 13. marta 2019. (o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizam civilne zaštite EU), uključuje značaj prevencije i upravljanja odgovora na katastrofe na regionalnom nivou, ističući da njihovi kapaciteti odgovora moraju biti na odgovarajući način uključeni u aktivnosti koordinacije i raspoređivanja. Trebalo bi minimizirati preklapanja i podsticati kompaktibilnost. „Ovakvi organi mogu igrati važnu preventivnu ulogu i oni će takođe, prvi reagovati nakon katastrofe, zajedno sa svojim kapacitetima volontera. Zbog toga je potreba za stalnom saradnjom na lokalnom, regionalnom i prekograničnom nivou sa namjerom da se uspostavi zajednički sistem uzbunjivanja sa brzom intervencija prije mobilizacije rescEU -a, kao i redovne kampanje informisanja javnosti o početnim mjerama odgovora.“ Zbog toga su potrebna regionalna rješenja, posebno za ekološki rizik i učešće volontera nevladinih organizacija i institucija.

Ciljevi

Proširenje saradnje i zajedničkih napora zemalja u dunavskom regionu predstavlja mogućnost postizanja zajedničkog razumijevanja i razvoja standarda u vezi sa upravljanjem rizicima po životnu sredinu. Razvojne preporuke za uključivanje civilnog društva, vatrogasnih i spasilačkih servisa uključivanjem u upravljanje katastrofama bi podstaklo stanadardizovanje aktivnosti odgovora.

Radna grupa za upravljanje katastrofama (DMWG) je formirana radi koncentracije na reagovanje u hitnim slučajevima i elemente pripravnosti upravljanja ekološkim rizicima koji su u okviru EUSDR PA5. Prema redoslijedu DMWG ciljevi su:

 • Obezbjediti platformu za saradnju između važnih stejkholdera iz 14 zemalja dunavske regije u oblasti upravljanja rizikom;
 • Sarađivati sa međunarodnom komisijom za zaštitu Dunava u svim aktivnostima koje sadrže upravljanje vodama da bi se postigla dobra sinergija ostvario doprinos njihovom radu sa odgovora na katastrofe;
 • Podrška Mehanizamu civilne zaštite EU (DG ECHO) u prekograničnoj saradnji i na regionalnom nivou upravljanja katastrofama uz uključivanje vlasti i (volonterskih) nevladinih organizacija;
 • Pokretanje diskusija i aktivnosti koje sadrže elemente odgovora u pogledu spremnosti i odgovora na katastrofe u upravljanju ekološkim rizicima;
 • Rad na razvoju preporuka za volonterske organizacije uključene u odgovor na katastrofe u regionu;
 • Podržati ovu inicijativu na političkom nivou razvijanjem „Minimalnih standarda za organizacije civilne zaštite i vatrogasno -spasilačke službe uključene u međunarodne ili prekogranične reakcije na katastrofe u dunavskom regionu“;
 • Identifikovati postojeće prakse i procedure da bi se minimizirali duplikati;
 • Organizovati i finansirati DMWG sastanke, minimum jednom godišnje.

 

Povezanost sa akcionim planom PA5

Četiri su glavna cilja PA5: 5.4. „Da se ojača operativna saradnja između organa odgovornih za hitne reakcije u dunavskim zemljama i da se unaprijedi kompaktibilnost raspoložive imovine“. Predložene su nove aktivnosti koje je usvojio upravni odbor, a koje uključuju još detaljnije mjere u pogledu aspekta odgovora na katastrofe upravljanja ekološkim rizikom:

Akcija 3 (EUSDR PA5). Jačanje prevencije za katastrofe i odgovor između vladinih i nevladinih organizacija.

3.1. Podrška zajedničkim aktivnostima (na primjer regionalne vježbe, zajednički treninzi, razmjena znanja – know-how, standardizacija kapaciteta) za pripremljenost učesnika za odgovor na katastrofe (stručnjaci i volonteri, na operativnom, taktičkom i strateškom nivou);

3.2. Harmonizacija treninga i građenje kapaciteta jedinica civilne zaštite (zasnovanih na mehanizmu civilne zaštite EU) radi poboljšanja kordinacije, kompaktibilnosti, procedura i samostalnosti;

3.3. Podrška smanjivanju rizika od katastrofa na regionalnom i lokalnom nivou, podizanje svijesti javnosti;

3.4. Podrška inovacija i tehnologije jačanju odgovora na katastrofe (VR, dron, IT rješenja, mapiranje).

Osim toga, PA5 upravni odbor, je odlučio da stvori nove ciljeve (zvaničnim imenom „targeti“), a to su:

Podrška procjeni rizika od katastrofa u dunavskom regionu, ohrabrivajući akcije za promociju aktivnosti odgovora na katastrofe, pripravnosti i odgovora u skladu s Mehanizmom civilne zaštite EU.

Ciljne grupe

Stručne i volonterske civilne zaštite, vatrogasci i spasilački servisi: ključni učesnici odgovora na katastrofu; odgovornost u području posebnog spašavanja u slučaju hitnih slučajeva većih razmjera; učestvovati u prekograničnim intervencijama ili pružati podršku drugim zemljama u regionu svojim kapacitetima; uključivanje ovih organizacija često ne mora nužno pokrenuti Mehanizam; važno je razlikovati karijerne i volonterske učesnike u odnosu na profesionalne volontere.

Planirane aktivnosti

Prikupljanje praksi i najbolje prakse od članova koji učestvuju u radnoj grupi DM s posebnim osvrtom na umrežavanje, planiranje, obuku, mobilizaciju i koordinaciju;

Prikupiti i sumirati sistem za odgovor na katastrofe dunavskih zemalja po redu, kako bi dobili jasnu sliku o različitim koordinacijama vlasti strukture i razumjeli učešće nevladinih organizacija u odgovoru na katastrofe;

Podržati aktivnosti umrežavanja u području upravljanja katastrofama;

Definisati zahtjeve kapaciteta prema ovim organizacijama kako bi poboljšali njihovu kompaktibilnost, u skladu sa Akcijom 3. EUSDR PA5;

Izrada definicija pojmova specifičnih za određenu oblast kao osnove za zajedničko razumijevanje među ključnim akterima oslanjajući se na trenutno dostupne rječnike (npr kao opšti rječnik CTIF -a i Priručnik o šumskim požarima itd.);

Izrada plana obuke oslanjajući se na gornju tačku, u cilju postizanja bolje pripremljenost za upravljanje rizicima;

Saradnja sa međunarodnim organizacijama i programima identifikacija sinergije sa njihovim aktivnostima, inicijativama i smjernicama, kao što je CTIF Dunavski odbor, DG ECHO (Mehanizam Unije za civilnu zaštitu), UNDDR, UN OCHA, IFRC;

Doprinos CTIF -ovom prijedlogu za osiguranje usluga javne sigurnosti;

Kreiranje standardizovanih mjera za kapacitete, obuke i procedure;

Identifikovanje inovativnih rješenja za podršku pripremljenosti i odgovora aktivnosti organizacija civilne zaštite i vatrogasno -spasilačkih službi kao metode e -učenja, VR rješenja i MobilApp alati;

Koordinacija, generisanje i omogućavanje projektnih ideja na međunarodnom i nacionalnom nivou;

Saopštavanje rezultata i razmjena znanja.

Više informacija možete pogledati na linku.

Za 2019. godinu je u okviru projekta IPA 2014 „Podrška civilnoj zaštiti u BiH“ bila predviđena nabavka usluga (obuka). Iz razloga interne organizacije i funkcionisanja Evropske unije, umjesto nastavka ovog projekta pokrenut je novi projekat „Evropska unija za bolju civilnu zaštitu u BiH – Izgradnja kapaciteta i priprema BiH za Mehanizam civilne zaštite EU“. Ukupna vrijednost projekta je 1.498.800,00 € i u iznosu od 100% ga snosi Evropska komisija. Trajanje projekta je 24 mjeseca (01.03.2019-01.03.2021. godine). Glavna ugovorna strana u projektu je Evropska unija koju predstavlja Evropska komisija, koordinator projekta je MUP Republike Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaštite (ranije Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske), a koaplikant je Asocijacija za upravljanje krizama „AZUR“ iz BiH. Ukupni cilj: Smanjenje ranjivosti i povećanje otpornosti na prirodne i civilizacijske katastrofe na svim nivoima u BiH. Specifični ciljevi: Poboljšanje kapaciteta civilne zaštite za hitnu prevenciju, spremnost i odgovor na prirodne i civilizacijske katastrofe uz poštovanje najboljih evropskih praksi. Očekivani rezultati: 1. Nadležne institucije BiH su razvile kapacitete koji su neophodni da bi BiH postala zemlja učesnica u Mehanizmu civilne zaštite EU (UCPM); 2. Organi civilne zaštite, kao i interventni i spasilački timovi su u stanju efikasno skupa odgovoriti na događaj velike katastrofe u BiH; 3. Pristup smanjenje rizika od katastrofa kroz integrisano procjenjivanje rizika i planiranje spremnosti uspostavljen u cijelom sektoru civilne zaštite u BiH; 4. Obezbjeđena vidljivost projekta; 5. Obezbjeđen dobar kvalitet izvještavanja o projektu. Ključne komponente: 1. Razvoj kapaciteta civilne zaštite, sa podkomponentama: 1.1. Podrška implementaciji Protokola o saradnji i uspostavljanje kontakt tačke za saradnju sa UCPM, 1.2. Davanje informacija i obuke o EU zakonodavstvu o civilnoj zaštiti i implementirajućim pravilima, 1.3. Tehnički savjet o uspostavljanju Centra za koordinaciju hitnog odgoovra (ERCC) i uspostavljanju komunikacionih veza sa ERCC-om, 1.4. Podrška povezivanju relevantnih BiH vlasti sa EU monitoring alatima i sistemima ranog upozoravanja, 1.5. Izgradnja kapaciteta za efikasno učešće zemlje u UCPM aktivnostima; 2. Obuka za interventne i spasilačke timove, sa podkomponentama: 2.1. Dizajniranje i implementacija obuka za interventne i spasilačke timove, 2.2. Obezbjeđenje obuke o sigurnosti i bezbjednosti za rukovanje opremom koju koriste interventni i spasilački timovi, 2.3. Organizovanje i sprovođenje simulacionih terenskih vježbi; 3. Pristup smanjenje rizika od katastrofa, sa podkomponentama: 3.1. Izrada i ažuriranje planskih dokumenata za zaštitu i spasavanje, 3.2. Podrška razvoju planova protivpožarne zaštite za opštine u skladu sa najboljim EU praksama; 4. Vidljivost projekta, sa podkomponentama: 4.1. Razvoj projekte web stranice, 4.2. Priprema, organizacija i sprovođenje početnog sastanka, završnog događaja, konferencija i drugih događaja vidljivosti; 5. Upravljanje projektom i izvještavanje, sa podkomponentama: 5.1 Upravljanje projektom i koordinacija, 5.2. Izvještavanje o projektu. krajnji korisnici projekta su državne i entitetske vlasti iz oblasti civilne zaštite i lokalne zajednice u BiH, ranjive kategorije društva.

Godine 2014. Republička uprava civilne zaštite je upoznata sa radnim dokumentom „Regionalni IPA program 2015 o procjeni rizika i mapiranju“ i na zahtjev tada resornog Ministarstva unutrašnjih poslova, dala je svoje mišljenje. Rezultat svega je projekat pod nazivom IPA DRAM – Disaster Risk Assessment and Mapping koji je pokrenut u decembru 2016. godine. Glavna ugovorna strana je DG ECHO Evropske unije, implementirajući konzorcijum čine Agencija za civilne nepredviđene situacije Švedske (Swedish Civil Contingencies Agency – MSB) kao koordinator, Odjeljenje za civilnu zaštitu Italije (DPC), Uprava Republike Slovenije za civilnu zaštitu i pomoć u nesrećama (ACPDR), Državna uprava Republike Hrvstske za zaštitu i spašavanje (DUZS) i Istraživačka fondacija CIMA, a partneri na proijektu (korisnici) su Albanija, BiH, BJR Makedonija, Kosovo , Crna Gora, Srbija i Turska.

Ukupni budžet projekta iznosi 2.999.250 €, a sastoji se od tri komponente: 1) Podaci o gubicima u katastrofama; 2) Procjena rizika; i 3) Mapiranje rizika i Elektronski regionalni atlas rizika. Ukupni cilj, odnosno svrha, projekta je Poboljšati efikasne, obuhvatne i ka Evropskoj uniji orijentisane nacionalne sisteme za prikupljanje podataka o gubicima u katastrofama, procjenu i mapiranje rizika i njihovo usklađivanje i integrisanje u Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, dok su rezultati projekta: Rezultat 1. Dalje ravijeni i poboljšani nacionalni sistemi za prikupljanje podataka o gubicima u katastrofama na temelju EU smjernica i dobrih praksi; modaliteti za regionalnu razmjenu podataka i veze sa evropskim ili globalnim bazama podataka o gubicima u katastrofama uspostavljeni; Rezultat 2. Dalje razvijene i poboljšane nacionalne procjene rizika u skladu sa EU smjernicama i dobrim praksama, posebno uključujući identifikaciju rizika sa prekograničnim i regionalnim aspektima. Urađene nacionalne procjene rizika treba da postave temelje za poboljšanje planiranja nacionalnog upravljanja rizicima i procjenu kapaciteta upravljanja rizicima. Rezultat 3. Dalje razvijeno i poboljšano nacionalno i regionalno mapiranje rizika, te uspostavljen Elektronski regionalni atlas rizika (ERRA). Provedba projekta je zamišljena u tri faze: Početna faza – ključni period programa za uspostavljanje partnerstava sa partnerima programa i kroz ovo obezbjeđenje višeakterske i višeagencijske uključenosti od samog početka. Predstudija, skupa sa misijama utvrđivanja činjeničnog stanja, predstavlja stanje stvari u državama partnerima i nedostatke koji su identifikovani. U toku ove faze locirani su resursi kako bi se osiguralo da su rodne i okolišne perspektive uključene i da će i dalje biti uključene u sve aktivnosti, te da je uspostavljen i razvijen okvir za monitoring i evaluaciju. Faza razvoja – predstavlja važnu i participativnu fazu u kojoj će preporuke biti operacionalizovane u planove djelovanja specifične za svaku državu učesnicu ponaosob i u kojoj će države partneri biti uveliko uključene. U toku ove faze će biti razvijene instrumentalne elektronske platforme i sistemi kao što je ERRA, online platforme za upravljanje znanjem i web stranica projekta. Faza implementacije – podrazumijeva provođenje planiranih aktivnosti kao što su radionice i savjetodavne misije za jačanje znanja i vještina u državama partnerima. Takođe će biti razvijene i instalirane neophodne elektronske platforme. Partnerske agencije će biti podržane da sakupe i procijene podatke koje je neophodno unijeti u nacionalne platforme, strategije i izvještaje za smanjenje rizika od katastrofa. U toku implementacije programa, provodiće se i dodatne aktivnosti radi jačanja regionalne perspektive (npr. razmjena eksperata, događaji razmjene znanja) i država članica EU (npr. posjete EU radnim grupama kao što su one za procjenu podataka o gubicima i rizika, studijska posjeta MSBu, itd). Faza konsolidacije – obuhvata prikupljanje i razmjenu (te stavljanje na raspolaganje i izvan obima programa) rezultata programa između država partnera i sa relevantnim EU-, regionalnim i međunarodnim organizacijama, kroz online platformu i web stranicu, ali i kroz specifične sesije o naučenim lekcijama na završnoj regionalnoj radionici i završnoj konferenciji. Kao put naprijed, biće revidirani po državama specifični planovi djelovanja a regionalna radionica će biti uspostavljena na temelju diskusionih dokumenata, inputa iz država partnera i specifičnih radionica o pregledu rizika u regionu i regionalne mape puta. Projekat se trenutno nalazi u fazi implementacije.

U januaru 2017. godine, UNDP u BiH je predstavio svoje trenutne aktivnosti i ono što se namjerava i želi uraditi u narednom periodu. Tom prilikom je predstavnjen softver pod nazivom Sistem za analizu rizika od katastrofa DRAS (Disaster Risk Analysis System) koji predstavlja pomoćni alat, a nikako osnovu za izradu procjene ugroženosti lokalnih zajednica od poplave i klizišta. Softver je kompatibilan sa svakim scenarijem i svakom metodologijom za procjenu rizika. Pored osnovne namjene – da pomogne lokalnim zajednicama da identifikuju ugrožena područja, objekte i stanovništvo, po kategorijama, softver ima za cilj i ispunjenje obaveze koju Bosna i Hercegovina ima po Direktivi EU o poplavama, a to je da se do kraja 2021. godine izvrši kompletno mapiranje područja ugroženih poplavama. Softver koristi provjerene zvanične podatke kojim raspolažu nadležne institucije u BiH (agencije za vode, geološki zavodi i sl.) i podatke popisa stanovništva iz 2013. godine. U prvoj testnoj fazi, u sofver su uneseni podaci za gradove Doboj i Tuzla.

U 2017. godini su obezbjeđena sredstva da se softver proširi na još pet lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, pa je predloženo da to budu Brčko Distrikt BiH i Zvornik i Laktaši u Republici Srpskoj i dvije lokalne zajednice u FBiH.

UNDP DRAS softver implementira u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj i Federaciji BiH kroz svoje razne projekte, tako da se ova aktivnost ne može vezati za samo jedan projekat, te je širenje softvera prikazano kroz informacije o pojedinačnim projektima.

Nakon poplava 2014. godine, Vlada Republike Srpske je dana 02.07.2014. godine donijela Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj asocijaciji za razvoj po Hitnom projektu oporavka od poplava. Na osnovu navedene Odluke, te Sporazuma o finansiranju Hitnog projekta oporavka od poplava zaključenog dana 04.08.2014. godine između Međunarodne asocijacije za razvoj i Republike Srpske, Vlada Republike Srpske je dana 14.05.2015. godine donijela Odluku o alokaciji kreditnih sredstava Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj po Hitnom oporavku od poplava kojom je izvršena alokacija sredstava po komponentama i po nadležnim institucijama. Implementacija Komponente 1 projekta je definitivno završena krajem 2016. godine, a kroz implementaciju Komponente 3B se sprovode aktivnosti nabavke opreme za potrebe unapređenja spremnosti zaštite i spasavanja u Republici Srpskoj (nabavka bagera, vodenih barijera, itd).

Vrijednost nabavljene opreme po godinama iznosi:

 1. god čamci, prikolice za čamce, kombi i sredstva veze ukupno 571.226,00 KM (MUP RS 220.589,00 KM i RUCZ 791.815,00 KM)
 2. god teretna vozila 461.827,00 KM
 3. god terenska vozila i prikolice 398.537,10 KM

U periodu od 22-24.02.2017. godine u Zagrebu je održana prezentacija projekta „Napredna regionalna koordinacija u nesrećama – NICS“. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Republičke uprave civilne zaštite, Ministarstva bezbjednosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite FBiH, Odjeljenja za javnu bezbjednost Brčko Distrikta BiH, Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, NATO programa Nauka za mir i bezbjednost, Odjeljenja za domovinsku bezbjednost SAD-a i Masačusets instituta za tehnologiju – Linkoln laboratorija. Identična prezentacija je ranije održana u Crnoj Gori, a istoj su prisustvovali predstavnici BJR Makedonije i Crne Gore. Upravo su predstavnici Linkoln instituta prisutnima predstavili komandni sistem za incidente sljedeće generacije – NICS, što je softverska platforma koja olakšava praćenje i koordinaciju odgovora višestrukih agencija za zaštitu i spasavanje na incident većeg ili manjeg obima. Aplikacija se koristi na fiksnim i mobilnim elektronskim uređajima i, jednostavno rečeno, predstavlja elektronsku radnu kartu odgovora na nesreću, zahvaljujući kojoj je moguće pratiti dešavanja na terenu u realnom vremenu, biti upoznat sa trenutnim stanjem nesreće, angažovanim ljudskim i materijalno-tehničkim sredstvima, izvršiti brzu procjenu potreba i eventualnog daljnjeg razvoja situacije. Originalno je navedeni alat razvijen u saradnji između Linkoln laboratorije, Odjeljenja za domovinsku bezbjednost i Federalnog centra za istraživanje i razvoj SAD-a u cilju olakšanog upravljanja odgovorom na incident u kojem učestvuje više agencija. Navedeni softverski alat je Bosni i Hercegovini ponuđen tokom 2014. godine, kada su rukovodioci uprava civilne zaštite u BiH načelno izrazili interes da se uključe u predmetni projekat, koji je predviđen da traje 4 godine. Projekat je zvanično započeo u novembru 2016. godine u sjedištu NATO u Briselu, na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici svih gore navedenih država-učesnica u projektu i Republike Srbije koja nije originalno obuhvaćena projektom, ali je izrazila želju da se istom priključi, što se trenutno razmatra. U toku prezentacije u Zagrebu su prisutni razgovarali o mogućim načinima upotrebe i prilagođavanja prezentovanog softvera uslovima u Bosni i Hercegovini, pri čemu se misli kako na legislativni okvir, tako i na geografske i druge specifičnosti BiH. U sklopu prezentacije je upriličena i kratka obuka za rad na NICS sistemu, kako bi prisutni stekli praktičan uvid u osnovne funkcije ovog alata. U periodu od februara do septembra 2017. godine osobe iz navedenih institucija iz BiH i SAD su periodično razmjenjivali informacije radi pilagođavanja sofvera potrebama BiH, a isti proces je provođen i u drugim državama-učesnicama u projektu. Pored korištenja NICS softvera u navedenim aktivnostima, u toku 2018. godine je održano nekoliko radionica vezano za rad sa NICS sistemom, od kojih i radionica Trening trenera koja je organizovana u Bostonu, SAD, u martu ove godine. NICS softver je korišten i u toku NATO multinacionalne vježbe zaštite i spasavanja „Srbija 2018“.

Njemačka humanitarna hrišćanska organizacija World Vision je u okviru nastavka prethodnog projekta „Sigurne škole za sigurno djetinjstvo“ pripremila i realizovala projekat „Tehnička podrška osnovnim i srednjim školama u izradi Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spasavanja“. Projekat je realizovan uz stručnu podršku eksperta Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, a projektom su obuhvaćene po jedna osnovna škola u Banja Luci, Čelincu, Zvorniku i Palama, te jedna srednja škola na Palama. U okviru projekta, održane su dvije radionice u svakoj školi na kojima je realizovana obuka nastavnog i drugog zaposlenog osoblja, kao i predstavnika ključnih subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje sa područja lokalnih zajednica na kojima se škole nalaze. Tema obuke je bila procjena rizika u vaspitno-obrazovnim ustanovama i izrada planskih dokumenata, uključujući i plan evakuacije.

Ekspert Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske je u saradnji sa školskim upravama izradio Procjenu rizika i planove zaštite i spasavanja, Plan evakuacije i Smjernice za pripremu i realizaciju vježbe evakuacije u školama. Planski dokumenti su urađeni prema „Metodologiji za izradu Plana zaštite i spasavanja u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj sa Smjernicama o postupanju u slučaju opasnosti“, koju je izradila Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, a uz podršku organizacije World Vision.

Ostalo je da se do kraja septembra ili početkom oktobra 2019. godine realizuju vježbe evakuacije u školama obuhvaćenim projektom.

Planirani projekti