Tue, January 19, 2021

Upravni i inspekcijski nadzor

U vršenju upravnog i inspekcijskog nadzora inspektori uprave obavljaju sledeće poslove: vrše upravni i inspekcijski nadzor nad provođenjem propisa iz oblasti zaštite i spasavanja, sastavljaju zapisnike o izvršenom insepkcijskom nadzoru i donose odgoavrajuća rješenja i u slučaju potrebe pokreću sudski postupak, izrađuju nacrte, propise i druge opšte akte, pripremaju stručne informacije iz djelokruga svoga rada, prate primjenu poripsa iz oblasti zaštite i spasavanja, pružaju stručnu pomoć područnim odjeljenjima civilne zaštite i načelnicima opština po pitanju provođenja zakonskih propisa iz oblasti zaštite i spasavanja, odgovaraju za blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga svoga rada.

Pogledajte prilog za upravni i inspekcijski nadzor