Mon, July 22, 2024

Управни и инспекцијски надзор

У вршењу управног и инспекцијског надзора инспектори управе обављају следеће послове: врше управни и инспекцијски надзор над провођењем прописа из области заштите и спасавања, састављају записнике о извршеном инсепкцијском надзору и доносе одгоаврајућа рјешења и у случају потребе покрећу судски поступак, израђују нацрте, прописе и друге опште акте, припремају стручне информације из дјелокруга свога рада, прате примјену порипса из области заштите и спасавања, пружају стручну помоћ подручним одјељењима цивилне заштите и начелницима општина по питању провођења законских прописа из области заштите и спасавања, одговарају за благовремено, стручно и законито обављање послова из дјелокруга свога рада.

Погледајте прилог за управни и инспекцијски надзор